Chekhov Anton Pavlovich
1860 - 1904

lithograph by S. Bondar